درج مجله انگلیسی زبان پژوهش های جهانی کارآفرینی (The Journal of Global Entrepreneurship Research) در فهرست ESCI

درج مجله انگلیسی زبان پژوهش های جهانی کارآفرینی (The Journal of Global Entrepreneurship Research) در فهرست ESCI


مجله انگلیسی زبان پژوهش‌های جهانی کارآفرینی (The Journal of Global Entrepreneurship Research (JGER در فهرست EMERGING WOS قرار گرفت و ایندکس Emerging Sources Citation Index را دریافت کرد.
این مجله تنها مجله تخصصی کارآفرینی در ایران و منطقه خاور میانه و شمال آفریقا ( MENA ) است که با مشارکت کرسی یونسکو در کارآفرینی دانشگاه تهران و توسط انتشارات Springer منتشر می‌شود.
وبگاه مجله به آدرس ذیل است.

https://www.springer.com/journal/40497