نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چاپ دوکتاب به زبان انگلیسی توسط ناشر مشهور بین المللی اسپرینگر

چاپ دوکتاب به زبان انگلیسی توسط ناشر مشهور بین المللی اسپرینگر


دو کتاب انگلیسی زبان تحت عناوین "اکوسیستم کارآفرینی در خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)" و "آموزش وپژوهش کارآفرینی" توسط ناشر بین المللی اسپرینگر به چاپ رسید.