نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فصلنامه توسعه کارآفرینی

فصلنامه توسعه کارآفرینی


فصلنامه توسعه کارآفرینی

فصلنامه «توسعه کارآفرینی» مجله‌ای دو زبانه (فارسی – انگلیسی) با رویکرد علمی – پژوهشی است که به منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف کارآفرینی و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار می‌یابد. مقالات پژوهشی (Research Papers), مقالات تحلیلی یا مروری (Review Papers) و گزارش‌های علمی یا یاداشتهای تحقیقاتی (Technical Notes) متضمن مطالب همسو با اهداف فصلنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقاله, برای چاپ در این نشریه پذیرفته می‌شوند.

 این فصلنامه در سامانه پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) به نشانی www.srlst.com و پایگاه Copernicus Index (IC) نمایه می‌شود. 

صاحب امتیاز: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر سیدمصطفی رضوی

سردبیر: قنبر محمدی الیاسی

تلفن: 61119241- (021)

دورنگار: 88339098 – (021)

آدرس اینترنتی: http://ent.ut.ac.ir/faslname