سمینار آشنایی با اندیشه منسجم - اسفند ماه 1395

سمینار آشنایی با اندیشه منسجم - اسفند ماه 1395


سمینار آشنایی با اندیشه منسجم

اسفند 1395

داریوش محجوبی

 

ای برادر! تو همه اندیشهای. مابقی تو استخوان و ریشه ای.                                         گر گُلست اندیشۀ تو؛ گلشنی. ور بود خاری؛ تو هیمۀ گلخنی!

 

 • رویه های تفکری هر نفر خاص او است.
 • چگونه می‌شود مثل خودتان، ولی بهتر، فکر کنید؟
 • آیا در میان تمامی آموزش‌هایی که تا کنون گرفته‌اید - از دبستان (حتی پیش از آن) تا حال - درسی در مورد تفکر و اندیشه بوده است؟
 • اگر جواب شما منفی است، شما استثنا نیستید، بلکه این روندی کلی است؛ بسیاری از برنامه‌های آموزشی- در سرتاسر جهان- بر پایه تقویت تفکر و اندیشه سازماندهی نشده‌اند.
 • سمینار آشنایی با اندیشه منسجم قدم اول در راهی نو است که دغدغه‌اش پرداختن به این ویژگی مهم و مورد غفلت قرار گرفته‌ی در نحوه اندیشه ورزی انسان امروز است.

سمینار آشنایی اندیشه منسجم شامل این عنوان‌ها است:

 1. فرایند تفکر - و نقش متدولوژی در آن.
 2. ساختار نگرشی - و نقش متدولوژی و تفکر در آن.
 3. بروز تحول در ساختار نگرشی و اهمیت و پیامدهای آن
 4. ساختار رنسانس نو - و نقش متدولوژی و تفکر منسجم در آن.
 5. رسانه، پایه‌ی متدولوژی و سرآغاز تحول‌های عمیق در ساختار نگرشی
 6. متدولوژی و تفکر منسجم - و نقش مدل‌های مفهومی در آن.
 7. مدل‌های مفهومی – و نقش استعاره و تمثیل در آن.
 8. بررسی اطلس اندیشه

 

این سمینار در جهت آشنایی با اندیشه منسجم است. سطح‌های بالاتر بررسی اندیشه و نگرش - از جمله برنامه های اجرایی و طراحی - به صورت درس ارائه خواهد شد.

 

جهت ثبت نام از این لینک اقدام نمائید