بازدید هیأت بانوان کارآفرین از دانشکده کارآفرینی

بازدید هیأت بانوان کارآفرین از دانشکده کارآفرینی


هیات بانوان کارآفرین و بازرگان ارمنستان، روسیه، با همراهی دبیر کانون زنان بازرگان تهران و عضو هیات رئیسه کانون زنان بازرگان تهران، در روز دوشنبه 11 آذرماه 1398، از دانشکده کارآفرینی بازدید به عمل آورده و نشستی در خصوص آشنایی با رسالت دانشکده و همکاری های آتی برگزار شد.

این هیات از کشورهای ارمنستان و روسیه به تعداد 30 تن با هماهنگی کانون زنان بازرگان تهران، سرکار خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی، از هفته پیش وارد تهران شدند و یک نشست تجاریB2B  در روزهای دوشنبه و  چهارشنبه 4 و6 آذرماه 1398 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران برگزار شد. پیرو درخواست کانون زنان یازرگان تهران، جلسه ای به دستور ریاست محترم دانشکده برنامه ریزی شد.

در این جلسه کرسی یونسکو در کارآفرینی جهت همکاری ها و نشست های آینده با دانشگاه های ارمنستان و روسیه معرفی شد. همچنین در حوزه سیاست گذاری توسعه کارآفرینی زنان و راهکارهای عملی توسعه کارآفرینی زنان به صورت منطقه ای صحبت شد.