نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار سلسله گزارشهای علمی و تخصصی در رابطه با شیوع ویروس کرونا و اثر پذیری کسب و کارها،توسط اعضای محترم هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

انتشار سلسله گزارشهای علمی و تخصصی در رابطه با شیوع ویروس کرونا و اثر پذیری کسب و کارها،توسط اعضای محترم هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران


دکتر طیبه نیک رفتار | دکتر بابک ضیاء
 
دکتر هستی چیت‏‌سازان
 
گزارش دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری خبرگزاری جمهوری اسلامی
 
گزارش دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری خبرگزاری جمهوری اسلامی