دکتر بابک ضیاء
    درجه علمی: استادیار
     مدرک تحصیلی: دکتری کارآفرینی
    سمت: رییس کرسی یونسکو کارآفرینی دانشگاه تهران، مشاور امور بین الملل دانشکده کارآفرینی
     پست الکترونیک: bziyae@ut.ac.ir