آرشیو آرشیو

بازگشت به صفحه کامل

هفتمین شماره نشریه انگلیسی زبان پردیس در بخش مهندسی شیمی و نفت

هفتمین شماره نشریه انگلیسی زبان پردیس در بخش مهندسی شیمی و نفت


هفتمین شماره نشریه انگلیسی زبان پردیس در بخش مهندسی شیمی و نفت، منتشر گردید.

  • این نشریه که اولین نشریه انگلیسی زبان پردیس به حساب می‌آید اکنون با عنوان مصوب Journal of Chemical and Petroleum Engineering, JChPE در هفتمین شماره خود به چاپ رسیده است.
  • قابل ذکر است که نسخه الکترونیکی نشریه مذکور از طریق سایت نشریه به آدرس: www.jchpe.ir قابل دسترسی است.