دکتر نظام الدین فقیه
      درجه علمی: استاد
      مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت صنعتی و مهندسی سیستم
      سمت: رییس کرسی یونسکو کارآفرینی دانشگاه تهران
      پست الکترونیک: faghihnezam@ut.ac.ir, faghihnezam@gmail.com
      رزومه